Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego

BIP

Administratorem danych osobowych jest Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowódca Komponentu Morskiego z siedzibą w Gdyni przy ul. Waszyngtona 44, kod:  81-301 Gdynia

Odbiorcą danych osobowych jest Dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowódca Komponentu Morskiego. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji  zadań ustawowych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z  obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Instrukcja o Ochronie Obiektów Wojskowych oraz art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa. Nagrania monitoringu będą przetwarzane wyłącznie w celu w jakim zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Teren zewnętrzny jak i wewnętrzny obiektów COM-DKM objęty jest monitoringiem.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych w przypadkach, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.

Informujemy, że podczas uroczystości organizowanych przez Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.

W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez COM-DKM narusza przepisy RODO.

go-up
Kontakt

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Waszyngtona 44
81-301 Gdynia
tel. 261263919
fax. 261261487
com.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP